Algemene voorwaarden

Laatst bewerkt op 19 jun. 2018

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Leverancier: MIEDEMA SAILS

b. Afnemer: de koper danwel opdrachtgever (natuurlijk persoon of rechtspersoon)

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Leverancier gesloten overeenkomsten van koop en verkoop (tweedehands koop en verkoop uitgezonderd), alle overeenkomsten van aanneming van werk, op elk door Leverancier gedane aanbod en, meer in het bijzonder op iedere overeenkomst van koop, verkoop van nieuwe jachtzeilen en canvaswerk, inclusief onderdelen daarvan, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.

2 Indien deze voorwaarden worden vertaald in een vreemde taal, zal in geval van mogelijke verschillen de Nederlandse taal ten alle tijden prevaleren.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

1 Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken daarvan gedurende tien werkdagen na ontvangst. Indien Afnemer het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt het. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende 10 (tien) werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door Leverancier.

2 Elk aanbod vermeld prijzen, maten en levertijd van het product.

3 Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij aanbod worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgende de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld.

4 Behoudens in het geval van noodzakelijke herstel- en/of reparatiewerkzaamheden is het Afnemer niet toegestaan deze bescheiden openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of zonder schriftelijke toestemming van Leverancier aan derden ter inzage te geven.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1 Koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming van werk worden door Leverancier schriftelijk vastgelegd.

2 Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen alsmede toezeggingen door personeel over ondergeschikten van Leverancier zijn bindend onder de voorwaarde dat zij schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval een schriftelijke opdracht of een bevestiging van een overeenkomst of van een nadere afspraak ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of nadere afspraak gebonden, indien één van het met andere dan vorenbedoelde schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel nadere afspraak werd gesloten, respectievelijk gemaakt.

3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden heeft Leverancier het recht extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de werkzaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken.

4 Een overeenkomst tot reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die Leverancier redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.

Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien, moet Leverancier zijn werkzaamheden terstond opschorten en met Afnemer overleggen over het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en de wijze waarop. Leverancier heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband houdende kosten.

5 Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd en/of de maten, moet daarvan door Leverancier melding worden gemaakt.

ARTIKEL 5 – DE GARANTIE

1 Leverancier staat ervoor in dat hij een product levert dat beantwoordt aan de overeenkomst. Leverancier staat er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn.

2 Leverancier staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3 Met inachtneming van het vorenstaande garandeert Leverancier gedurende een termijn van twaalf maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren of ontstaan na levering bij normaal gebruik. Onder normaal gebruik zal in geen geval worden verstaan het zeilen van wedstrijden.

Ingeval sprake is van (nood) reparatiewerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.

Op onderdelen die door derden zijn geleverd en die door Leverancier zijn verwerkt gelden de garantievoorwaarden van deze derden.

4 Onverminderd de overige rechten die hem op grond van de wet toekomen heeft Afnemer recht op kosteloos herstel van gebreken door Leverancier. Enkel in geval Leverancier aangeeft niet of niet tijdig het gebrek zelf te kunnen herstellen is het mogelijk herstel door een derde te laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn.

5 Leverancier staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het product indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd. Evenmin staat Leverancier niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de toepassing of aanwending door Afnemer is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd.

6 Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen zijn bij uitvoering van de overeenkomsten de volgende afwijkingen mogelijk:

± 1,5 % op de maatvoering

Tevens kan de kleur in werkelijkheid afwijken van het getoonde monster.

7 Leverancier staat niet in voor (uiterlijke) onvolkomenheden die voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte materialen.

8 Leverancier staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van door Afnemer of door derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Evenmin staat Leverancier in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van vorenbedoelde gebreken.

ARTIKEL 6 – DE LEVERTIJD

1 Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot reparatie is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf in Heeg.

2 Leverancier is verplicht de afnemer onder vermelding van de redenen in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.

3 De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van Afnemer om, ondanks tijdige aanmaning, een aan Leverancier verschuldigd bedrag te voldoen nadat dit opeisbaar is geworden of van de nalatigheid van Afnemer om een andere verplichting na te komen. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregelen te verwachten gevolg zijn van deze nalatigheid voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Leverancier niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

2 Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd.

3 Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat Leverancier werkzaamheden opschort, is Afnemer voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

4 Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft Leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover Afnemer door de verrichte werkzaamheden gebaat is.

ARTIKEL 8 – DE LEVERING

1 De levering vindt plaats af bedrijf in Heeg.

2 Leverancier zal Afnemer vóór aflevering van het product de gelegenheid bieden het product te inspecteren.

3 Eventuele specifieke wensen van Afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien Afnemer schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van afzender zijn, zal Leverancier op naam van Afnemer de documenten ondertekenen.

4 Indien de levering heeft plaatsgevonden gaat het risico voor het geleverde over op Afnemer.

5 Indien Afnemer na levering in gebreke blijft met de afname van het product, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer.

6 Indien Afnemer bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft verzocht, worden de vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geld niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden onderdelen, indien nog mogelijk, pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Leverancier, zonder dat Afnemer op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.

7 Indien Afnemer bij koop van een product is overeengekomen dat hij een gebruikt product of zaak inruilt, wordt laatstgenoemde zaak pas eigendom van Leverancier nadat feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Indien Afnemer het in te ruilen product of zaak blijft gebruiken in afwachting van de levering van het nieuwe product, komt schade of verlies door welke oorzaak dan ook voor rekening en risico van Afnemer. Alle kosten van onderhoud en reparatie zijn voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 9 – RECLAME

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk en met redenen omkleedt ter kennis worden gebracht van Leverancier binnen 10 (tien) werkdagen nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 10 – KOOPPRIJS

1 Alle koopprijzen gelden netto contant ter plaatse voor de levering overeengekomen.

2 Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs doorberekend indien zij na meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd, dan wel de bedoelde werkzaamheden niet of niet geheel zijn uitgevoerd. Leverancier zal echter niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs zou zijn geweest.

Onder verhoging of verlaging van de prijzen wordt mede begrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het geleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs ten grondslag is gelegd. Indien als gevolg van de prijzen als bedoeld in dit lid en in de leden 3 en 4 van dit artikel de koopprijs met meer dan 15% stijgt, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel van de overeenkomst af te zien.

3 Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij CAO of bindende loonregeling die door de leverancier wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor de sociale verzekeringen wordt doorberekend voor zover van invloed op de koopprijs en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

4 Tenzij anders vermeld zijn in de koopprijs of aanneemsom steeds begrepen de terzake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Wijzigingen van deze heffingen worden in de koopprijs doorberekend.

Indien de verschuldigdheid van een heffing kan worden voorkomen door het naleven van bepaalde voorschriften, zijn partijen hiertoe jegens elkaar gehouden.

5 Doorberekening van een verhoging of verlaging van prijzen die van invloed is op de koopprijs en die is toe te rekenen aan verzuim of vertraging door toedoen van de wederpartij zal altijd kunnen worden verlangd.

De leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing indien sprake is van een vaste koopprijs.

ARTIKEL 11 – DE BETALINGSVOORWAARDEN

1 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats in twee termijnen. De eerste termijn van 50% vindt plaats bij aangaan van de order. De tweede termijn van 50% vindt plaats bij levering. Alle betalingen geschieden contant ten kantore van Leverancier, dan wel door overmaking op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.

2 Indien Afnemer het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, dan wel – wanneer geen vervaldag is overeengekomen – niet binnen tien werkdagen na terzake door Leverancier in gebreke te zijn gesteld het verschuldigde bedrag voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Leverancier gerechtigd de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan Afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

3 Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de in gebreke zijnde partij dan wel de in het in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 11,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bewijst dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan.

4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van Afnemer dan wel doordat Afnemer zijn verplichtingen niet tijdig nakomt of Leverancier niet tijdig in staat stelt de enerzijds vereiste werkzaamheden te verrichten, is Leverancier gerechtigd betaling van de koopprijs te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn geworden.

5 Reclames over facturen dienen, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de betreffende factuur bij Leverancier te worden ingediend.

ARTIKEL 12 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

1 Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. Ingeval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2 Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 13 – ZEKERHEIDSRECHTEN

1 Ingeval van verkoop door Leverancier zal de eigendom van de verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment waarop de verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake van de transactie volledig aan Leverancier zijn voldaan.

2 In alle gevallen van reparatie of opslag, voor zover aanwezig op de locatie van Leverancier, blijven goederen het eigendom van Afnemer. Leverancier heeft te allen tijde pandrecht op voornoemde goederen, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de som voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien Afnemer op de overeenkomst inbreuk maakt.

3 De eigendomsoverdracht van de in lid 2 van dit artikel genoemde goederen aan Afnemer wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop die goederen op de locatie van Leverancier komen. Afnemer heeft het recht zich de goederen die aldus aan hem in eigendom toebehoren, door of vanwege Leverancier te doen aanwijzen en deze goederen te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aanspraken en ter identificatie van zijn eigendom. Een bevestiging van Leverancier aan Afnemer dat bedoelde goederen zijn aangekomen, houdt in dat Leverancier deze goederen houdt voor Afnemer.

4 Onverminderd het pandrecht van Leverancier heeft een ontbinding van de overeenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsoverdracht van Afnemer vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.

5 Leverancier is gerechtigd om het product onder zich te houden, totdat Afnemer het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten.

6 In de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel heeft Leverancier zonder gerechtelijke tussenkomst het recht om het product te verkopen en de opbrengst in mindering te brengen op zijn uitstaande vordering, indien Afnemer, na door Leverancier bij aangetekend schrijven tot betaling heeft gemaand, zes maanden na datum van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan. Op Leverancier rust de verplichting het eventuele verschil tussen verkoopopbrengst en het door Afnemer aan Leverancier verschuldigde bedrag binnen acht dagen naar ontvangst van de verkoopopbrengst, indien mogelijk aan Afnemer over te maken.

ARTIKEL 14 – VERZEKERING

1 Leverancier is verplicht de ondergebrachte goederen aanwezig op de locatie van Leverancier op zijn naam te verzekeren.

2 Leverancier draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringspenningen over aan Afnemer ten bedrage van de som van de door deze gedane aanbetalingen.

3 De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten als tussen partijen overeen te komen.

4 De zaken dienen tenminste te zijn verzekerd tot het bestaande belang.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID

1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van Afnemer die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan Leverancier, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door Afnemer zijn opgedragen met een maximum van € 1.000.000,- (één miljoen euro).

2 Afnemer is jegens Leverancier aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is veroorzaakt.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN: DE RECHTER

1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.